Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Tillåtna bidrag som partifinansiering

Tillåtna bidrag som partifinansiering

I partilagen föreskrivs begränsningar på de bidrag som ett parti får ta emot. Lagen begränsar bland annat vilka bidragsgivare som godkänns och hur stort belopp som får mottas från en och samma bidragsgivare. Lagen förbjuder också bidrag från vissa givare.

Bidragsgivaren ska kunna identifieras

Ett parti, en partiförening eller en partinära sammanslutning får inte ta emot bidrag från givare som inte kan klarläggas. Förbudet gäller dock inte bidrag som erhållits genom sedvanligt insamlingsarbete.

Bidragsmottagaren ska vid behov utreda bidragets ursprung om det finns skäl att misstänka att bidragsgivaren endast agerar som mellanhand. Skyldigheten att redovisa ett förmedlat bidrags givare gäller också i sådana situationer.

Om bidragsgivaren förblir helt oidentifierad eller om bidragsförmedlaren vägrar uppge bidragets ursprung, får bidraget inte tas emot.

Bidragsmottagaren ska i specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen också redogöra för vem som förmedlat bidraget om det förmedlade beloppet från bidragets ursprungskälla är minst 1 500 euro. Med ursprungskälla avses den som ger sin bidragsprestation för att lämnas vidare till bidragets mottagare. Skyldigheten anknyter till förbudet mot att ta emot bidrag från givare som inte kan klarläggas.

Högst 30 000 euro per kalenderår från en och samma bidragsgivare

Värdet på bidrag från en och samma givare får inte överstiga 30 000 euro per kalenderår. Bidragstaket gäller bidrag från en och samma givare till en och samma mottagare. En bidragsgivare kan således ge bidrag exempelvis till flera partiföreningar inom ett parti, så länge bidraget till de enskilda föreningarna underskrider det belopp som stadgas i lag.

Taket gäller inte bidrag till partiet eller en partiförening från en partinära sammanslutning och inte heller bidrag som getts genom testamente.

Förbjudet att ta emot bidrag från utlandet

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte ta emot utländska bidrag. Förbudet gälla dock inte bidrag från enskilda personer eller från sådana internationella sammanslutningar och stiftelser som företräder partiets ideologiska hållning. Det är alltså tillåtet att ta emot bidrag till exempel från enskilda personer och partiets europeiska takorganisation eller från Europaparlamentet genom den egna parlamentsgruppen.

Avsikten med förbudet är att begränsa osaklig utländsk påverkan på den politiska verksamheten i Finland.

Bidrag från staten, välfärdsområden, kommuner och andra offentligrättsliga organ

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte ta emot bidrag från staten, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar, kommuner, samkommuner, statliga affärsverk, välfärdsområdenas affärsverk eller kommunala affärsverk, offentligrättsliga föreningar, inrättningar eller stiftelser eller från bolag som staten, ett välfärdsområde eller en kommun har bestämmande inflytande i. Detta gäller dock inte användning av lokaler och sedvanlig gästfrihet. Med användning av lokaler avses till exempel att partiföreningen samlas i kommunens lokaler och med sedvanlig gästfrihet till exempel kaffeservering.

Offentligrättsliga föreningar, inrättningar och stiftelser har genom lag eller förordning inrättats för ett särskilt syfte och har behörighet att utöva offentlig makt eller offentliga uppgifter som har fastställts i lagstiftningen.

Offentligrättsliga föreningar, inrättningar och stiftelser är bland annat

 • Finlands Bank och Folkpensionsanstalten
 • flottningsföreningar och väglag
 • skogsvårdsföreningar och skogscentraler
 • jaktvårdsföreningar och jaktvårdsdistrikt
 • Finlands viltcentral
 • fiskelag och fiskeområden
 • renbeteslag och Renbeteslagens förening
 • sametingen
 • handelskamrarna och Centralhandelskammaren
 • Trafikskyddet, Trafikförsäkringscentralen, trafikskadenämnden
 • Finlands Advokatförbund
 • Veikkaus Ab
 • evangelisk-lutherska kyrkan och Finlands ortodoxa kyrka samt församlingar
 • universitet och högskolor
 • studentkårer
 • Kommunernas garanticentral
 • Kommunernas pensionsförsäkring
 • Kommunala arbetsmarknadsverket
 • Finlands Röda Kors
 • Försvarsutbildning rf.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 25.8.2021