Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021 – information om valfinansiering för kandidater och medier

På webbplatsen finns instruktioner om hur redovisningen av valfinansieringen ska göras i kommunalvalet 2021. Dessutom anges var det finns mer information om redovisningen av valfinansieringen, redovisningar som redan lämnats in och valresultat. På webbplatsen hittar du de viktigaste datumen för kommunalvalet samt valfinansieringsteamets kontaktuppgifter.

Kampanjperioden börjar 13.12.2020 – Följ upp utgifterna och stöden för din valkampanj från början

I redovisningen av valfinansieringen anges kostnaderna för valkampanjen under kampanjperioden samt finansieringen med vilken kostnaderna täcks. Kampanjen för kommunalvalet 2021 inleds den 13.12.2020 och avslutas den 27.6.2021.

När du systematiskt följer upp kostnaderna och finansieringen för din valkampanj redan från början är det lättare för dig att göra redovisningen av valfinansieringen. Uppföljningen bidrar också till att klarlägga vilka utgifter som hör till kampanjen och vilka som är privata.

De viktigaste datumen för kommunalvalet 2021

 • 13.12.2020 Kampanjperioden börjar sex månader före valet.
 • 14.5.2021 Kandidaterna och partierna kan börja lämna in frivilliga förhandsredovisningar.
 • 12.6.2021 Sista dagen för inlämning av frivilliga förhandsredovisningar.
 • 13.6.2021 Valdagen.
 • 16.6.2021 Valresultatet bekräftas. De som valts kan börja lämna in redovisningar av valfinansieringen.
 • 16.8.2021 Sista dagen för inlämning av redovisningar av valfinansieringen

Frivilliga förhandsredovisningar av valfinansieringen kan lämnas in 14.5–12.6.2021

Alla kandidater kan före valdagen tillställa Statens revisionsverk en frivillig förhandsredovisning som innehåller en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Även alla partier och de föreningar som avses i understödsbeslutet kan lämna in en frivillig förhandsredovisning om valfinansieringen. Förhandsredovisningarna för kommunalvalet 2021 kan lämnas in från och med 14.5.2021. Helgdagen (Kristi himmelsfärdsdag) medför att sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet sker fredagen 14.5.2021 och inte torsdagen 13.5.2021.

Förhandsredovisningen ska lämnas in före valdagen. Den lämnas i första hand in elektroniskt i revisionsverkets e-tjänst. I e-tjänsten kan förhandsredovisningar lämnas in fram till den 12.6.2021 kl. 24. Förhandsredovisningar i pappersform ska vara revisionsverket tillhanda senast den 11.6.2021 kl. 15. Förhandsredovisningar som kommit in efter detta behandlas inte.

Förhandsredovisningar som kommit in i tid publiceras som sådana utan dröjsmål.

Förhandsredovisningarna för andra än dem som valts till kommunfullmäktige eller dem som utsetts till suppleanter finns tillgängliga på nätet i 30 dagar från att valresultatet har fastställts. Därefter avlägsnas de automatiskt från nätet.

Anvisning om redovisning och förhandsredovisning av valfinansieringen för kommunalvalet 2021 [pdf, 692 KB]

Lämna in redovisningen av valfinansieringen senast den 16.8.2021

Endast redovisningsskyldiga redovisar för valfinansieringen, alltså

 • de som valts till kommunfullmäktige
 • de som utsetts till ersättare.

Vid kommunalvalet 2021 ska redogörelsen av valfinansieringen lämnas in senast den 16.8.2021, dvs. inom två månader från det att valresultatet fastställts. Redovisningen lämnas i första hand in elektroniskt i revisionsverkets e-tjänst.

Redovisningen av valfinansieringen måste lämnas in även i sådana fall att den redovisningsskyldiga kandidaten inte har haft kampanjkostnader eller valfinansiering av det slag som ska redovisas för.

I e-tjänsten kan redovisningen lämnas in fram till den 16.8.2021 kl. 24. Om du lämnar in redovisningen i pappersform ska den vara revisionsverket tillhanda senast den 16.8.2021 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar av valfinansieringen antecknas som försenat anlända.

Om valfinansieringen understiger 800 euro

Om din valfinansiering understiger 800 euro är en skriftlig försäkran tillräcklig som redovisning av valfinansieringen. Försäkran kan lämnas in i e-tjänsten eller på en separat blankett.

E-tjänsten

Blanketter

Om valfinansieringen är 800 euro eller mera

Om din valfinansiering överstiger 800 euro ska du lämna in en egentlig redovisning av valfinansieringen. Du kan lämna in en egentlig redovisning av valfinansieringen även om din valfinansiering understiger 800 euro. I så fall ska redovisningen dock innehålla fullständiga uppgifter om kostnaderna för din kampanj och om finansieringen.

Statens revisionsverk publicerar redovisningarna av valfinansieringen som sådana.

E-tjänsten

Blanketter

Anvisning om redovisning och förhandsredovisning av valfinansieringen för kommunalvalet 2021 [pdf, 692 KB]

Partierna och föreningarna lämnar in redovisningen i samband med bokslutet 2021

Partierna ska lämna in en specifikation över kostnaderna för och finansieringen av kommunalvalskampanjen 2021 till revisionsverket inom tre månader från det att bokslutet för 2021 har fastställts.

Föreningar som avses i understödsbeslutet ska lämna in en specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen inom en månad från det att föreningens bokslut för år 2021 har fastställts.

Uppgifterna lämnas in först i samband med bokslutet för valåret.

För en redovisning av valfinansiering som saknas eller är bristfällig kan vite utdömas

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning från statens revisionsverk inte lämnar in någon redovisning eller om redovisningen är uppenbart oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, får statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av en särskild vitesnämnd.

Sök information om redovisningar av valfinansiering som lämnats in

I revisionsverkets webbtjänst finns olika rapporter om publicerade redovisningar av valfinansiering. I tjänsten kan du till exempel ladda ner en rapport över vem som har lämnat in redovisningar och vem som ännu inte har gjort det. Du kan också ladda ner en rapport över redovisningar som lämnats in efter en viss dag samt om de största bidragsgivarna.

På webbplatsen kan du också ladda ner uppgifterna i CSV-format. Alla rapporter är uppdaterade.

Resultattjänst och annan informationstjänst

Justitieministeriet, Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller allmän valinformation och statistik över valresultaten.

Resultat- och statistiktjänster:

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk har tagit emot redovisningar av valfinansiering från och med den 1 maj 2009. Revisionsverket publicerar redovisningarna och förhandsredovisningarna av valfinansiering samt redovisningarna från partierna och föreningarna som avses i understödsbeslutet i realtid i sin webbtjänst. Redovisningarna är öppet tillgängliga i webbtjänsten – vem som helst kan bläddra i redovisningarna och söka information om dem med hjälp av rapporter.

Revisionsverkets uppgift fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering. Revisionsverket ska övervaka att redovisningsskyldigheten fullgörs. Med andra ord ska revisionsverket

 • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit
 • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering
 • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Frågor om valfinansieringen kan skickas till adressen [email protected].

Rådgivningstelefonen betjänar på numret 09 432 5899 vardagar kl. 10–14.

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor

Ledande redovisningsrevisor, projektchef Pontus Londen, tfn 040 733 9758

[email protected]


Publicerat: 16.10.2020  Uppdaterat: 8.10.2021