Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Bidrag till partier eller partiföreningar

Bidrag till partier eller partiföreningar

Som bidrag till partiet eller partiföreningen räknas prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer.

Med parti avses en registrerad förening som i enlighet med partilagen är införd i partiregistret som upprätthålls av justitieministeriet. De partier som antecknats i partiregistret räknas upp på justitieministeriets webbplats vaalit.fi.

Med partiförening avses enligt definitionen i partilagen en förening som enligt stadgarna för partiet eller en av dess medlemsföreningar hör till partiet eller medlemsföreningen.

Som bidrag till partiet eller partiföreningen betraktas dock inte prestationer som inte anses medföra en risk för bindningar. Dessa prestationer beskrivs nedan i punkten Prestationer som inte betraktas som bidrag.

Bidrag som inte har lämnats i pengar

Som bidrag räknas utöver bidrag som lämnats i pengar även andra bidrag vars värde går att mäta i pengar, men som lämnats i någon annan form. Bidrag som inte har lämnats i pengar ska mätas i pengar och upptas i de lagstadgade redovisningarna. Exempel sådana bidrag är gratis annonsplats i tidningar eller gratistjänster som företag erbjuder inom sin bransch, som professionell webbplatsdesign eller produktion av kampanjmaterial, exempelvis affischer och broschyrer.

Sedvanliga mängdrabatter som tidningar och andra företag beviljar samt sedvanliga gratistjänster betraktas i regel inte som bidrag och behöver därför inte redovisas.

Bidrag under valkampanjtiden

Som bidrag till valkampanjen räknas endast bidrag som erhållits under kampanjtiden. Under övriga tider räknas bidragen till annat bidrag till partiet eller partiföreningen. Denna distinktion är relevant då partiet eller partiföreningen ska redovisa kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt betalaren för reklam.

Med kampanjtid avses en period som börjar sex månader före valdagen och slutar två veckor efter valdagen.

Uppge namnet på betalare av valreklam

Ett parti eller en partiförening ska se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen.

Ifall betalaren är en enskild person får betalarens namn endast uppges med personens uttryckliga samtycke om värdet på bidraget är mindre än 1 500 euro.

Om det är partiet som betalar reklamen räcker det med att partiets namn är tydligt utsatt i reklamen.

Syftet med redovisningsskyldigheten är att öka öppenheten och säkerställa att väljarna och allmänheten har möjlighet att bedöma kandidaternas bindningar.

Revisionsverket övervakar inte om betalarens namn är utsatt på reklam som ingår i en valkampanj. Därför är det omöjligt för revisionsverket att göra några närmare tolkningar av hur skyldigheten att uppge betalarens namn ska efterlevas i praktiken.

Uppge namnet på betalare av andra kampanjkostnader

Partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar ska då de redovisar kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen även redovisa som bidrag de kampanjkostnader som betalts för deras räkning. Tuen antaja on yksilöitävä, mikäli vastaanotettu tukisuoritus on vähintään 1 500 euroa.

Prestationer som inte betraktas som bidrag

Som bidrag till partiet eller partiföreningen betraktas inte prestationer som inte anses medföra en risk för bindningar. Sådana prestationer är

  1. sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster
  2. enligt verkligt värde prissatta prestationer som hänför sig till partiets eller partiföreningens sedvanliga organisationsverksamhet eller förmögenhetsförvaltning
  3. prestationer som partiet och dess partiföreningar fått av varandra
  4. inkomster från sådan affärsverksamhet av permanent natur som partiet eller partiföreningen bedriver
  5. inkomster från placeringsverksamhet som partiet eller partiföreningen bedriver
  6. statsunderstöd eller annat motsvarande understöd som baserar sig på lag, statsbudgeten, että välfärdsområdes eller en kommuns budget.

Dessa prestationer beskrivs närmare nedan.

1. Sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster

Sedvanligt frivilligarbete är frivilligt, oavlönat arbete. Arbetet betraktas som frivilligarbete så länge det för arbetet inte betalas lön, även om det är utförs av en yrkesperson.

Endast en fysisk person kan utföra frivilligarbete. Sålunda är av företag givna avgiftsfria tjänster – som tjänsten att hänga upp banderoller – alltid bidrag.

Sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster omfattas inte av redovisningsskyldigheten av praktiska hänsyn. Genom att det är mycket svårt att fastställa ett värde på frivilligarbete och olika gratistjänster (som rabatter) och skulle redovisningarna vara omöjliga att jämföra. Man bör dessutom beakta att frivilligarbetets karaktär har ändrat. Nuförtiden accentueras sakkunskap mera i kampanjerna än den använda tiden.

2. Enligt verkligt värde prissatta prestationer som hänför sig till partiets eller partiföreningens sedvanliga organisationsverksamhet eller förmögenhetsförvaltning

Som bidrag betraktas inte sådana av utomstående erhållna prestationer som hänför sig till den sedvanliga, alldagliga skötseln av föreningens verksamhet och ekonomi, såsom föreningens uppgifter som arbetsgivare och innehavare av anläggningstillgångar. Till sådana prestationer hör exempelvis betalningar som partiet erhåller för försäljning av en kontorslokal eller kontorsinventarier som det äger. Förutsättningen är ändå att prestationen prissatts enligt det verkliga värdet.

Till prestationer inom förmögenhetsförvaltningen hör också sedvanliga prestationer av typen försäkringsersättningar och skadestånd.

Prestationer som anknyter till medelinsamling för valkampanjen är däremot bidrag som ska redovisas. Exempelvis biljettintäkterna från ett valseminarium är inte prestationer som hänför sig till den sedvanliga organisationsverksamheten.

3. Prestationer som partiet och dess partiföreningar fått av varandra

Prestationer mellan partiet och partiföreningarna är interna överföringar inom partisammanslutningen och de medför därmed ingen risk för bindningar till utomstående finansiärer. Sådana överföringar kan vara till exempel redovisningar av partistöd eller medlemsavgifter mellan partiet och partiföreningarna.

4. Inkomster från sådan affärsverksamhet av permanent natur som partiet eller partiföreningen bedriver

Med affärsverksamhet av permanent natur avses till sin natur fortlöpande affärsverksamhet som bedrivs på marknadsvillkor på den allmänna marknaden. Sådan affärsverksamhet är exempelvis att partiet äger en bokföringsbyrå som säljer tjänster.

Inkomster från affärsverksamhet av permanent natur betraktas inte som bidrag för att partierna och partiföreningarna inte ska råka i en ogynnsam ställning när de bedriver affärsverksamhet på marknadsvillkor.

Affärsverksamhet som är tillfällig till sin natur är inte sådan permanent verksamhet som avses i denna punkt. Exempelvis affärsverksamhet som anknyter till finansieringen av en valkampanj är i allmänhet inte av permanent natur. Även om medelanskaffningen för valkampanjen är fortlöpande och den bedrivs på den allmänna marknaden, sker den i allmänhet inte på marknadsvillkor. Att ge pengar för en valkampanj också är ett vanligt sätt att stödja partiet. Exempelvis biljettintäkterna från seminarier som ordnas för att finansiera kampanjen eller inkomster från försäljning av tavlor är således inte sådana inkomster från affärsverksamhet av permanent natur som avses här och de ska därför redovisas som bidrag.

5. Inkomster från placeringsverksamhet som partiet eller partiföreningen bedriver

Inkomster från partiets och partiföreningens placeringsverksamhet är exempelvis utbetalningar och räntor på insättningar samt hyresintäkter av en fastighet som ägs av partiet.

6. Statsunderstöd eller annat motsvarande understöd som baserar sig på lag, statsbudgeten, ett välfärdsområdes eller en kommuns budget.

Dessa understöd betraktas inte som bidrag eftersom de beviljas på lagstadgade eller i budgeten fastställda grunder. I praktiken beviljas understödet med ett sådant beslut i vilket ändring kan sökas genom besvär.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 25.8.2021