Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering

Par­ti­fi­nan­sie­ring

Sta­tens re­vi­si­ons­verk över­va­kar hur par­ti­er, par­ti­nä­ra sam­man­slut­ning­ar och i un­der­stöds­be­slu­tet av­sed­da för­e­ning­ar i sin verk­sam­het iakt­tar be­stäm­mel­ser­na i par­ti­la­gen om bi­drag, re­do­vis­ning av kost­na­der­na för och fi­nan­sie­ring­en av val­kam­pan­jen samt ut­ar­be­tan­de och in­läm­nan­de av ankny­tan­de hand­ling­ar och upp­gif­ter. Re­vi­si­ons­ver­ket ut­ö­var ock­så till­syn av an­vänd­ning­en av par­ti­stö­det, det vill säga det stats­un­der­stöd som stats­rå­det be­vil­jat par­ti­er­na.

Utöver att revisionsverket övervakar partifinansieringen offentliggör verket redovisningar av partifinansieringen enligt partilagen.

Statens revisionsverk främjar genom sin verksamhet insynen i partifinansieringen, så att det i offentligheten och för medborgarna är möjligt att bedöma partiernas bindningar.

Revisionsverkets uppgifter för tillsynen av partifinansieringen föreskrivs i partilagen. Tillsynsuppdraget omfattar endast tillsynsobjekten vilka är

  • de registrerade partierna
  • de i statsrådets understödsbeslut avsedda sammanslutningarna
  • de partinära sammanslutningarna.

Statens revisionsverk ska säkerställa att alla redovisningsskyldiga lämnar de redovisningar som föreskrivs i lag Revisionsverket kan granska tillsynsobjektens bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjekten att fullgöra de skyldigheter som följer av lag.

Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet. Vite får tillämpas endast om tillsynsobjektet trots uppmaning från verket inte har lämnat in, rättat eller kompletterat de erforderliga handlingarna eller uppgifterna eller visat att handlingarna eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga. Dessutom ska försummelsen enligt en helhetsbedömning vara väsentlig. Vite utdöms av den vitesnämnd som avses i 15 § i lagen om Statens revisionsverk (676/2000).

Statens revisionsverk lämnar årligen riksdagen en berättelse om tillsynen över partifinansieringen.

Tilläggsuppgifter:

Registrerade partier (vaalit.fi)

Partinära sammanslutningar

Statsrådets understödsbeslut (valtioneuvosto.fi)

Berättelser om tillsynen över partifinansieringen (vtv.fi)

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 4.2.2021