Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Vaalirahoitusilmoitus

Vaalirahoitusilmoitus

Vaalirahoitusilmoituksen tekevät ne ehdokkaat, jotka ovat tulleet valituksi tai varasijalle vahvistetussa vaalituloksessa. Näiden henkilöiden tulee toimittaa vaalirahoitusilmoitus VTV:lle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu.

Ilmoitusvelvollisista kerrotaan tarkemmin kohdassa ilmoitusvelvolliset.

 • Aluevaalien 2022 vaalirahoitusilmoitukset tulee toimittaa tarkastusvirastolle 26.1.–26.3.2022.
 • Kuntavaalien 2021 vaalirahoitusilmoitukset tulee toimittaa tarkastusvirastolle 16.6.–16.8.2021.

Vaalirahoitusilmoitus tehdään VTV:n vahvistamalla lomakkeella. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiointipalvelussa.

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiointipalvelu

Vaalirahoitusilmoituksen sisältö

Vaalirahoitusilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

 • maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä
 • ehdokkaan nimi, arvo, ammatti tai tehtävä
 • ehdokkaan asettaneen puolueen nimi tai maininta siitä, että ehdokas on valitsijayhdistyksen ehdokas
 • ehdokkaan vaalipiiri, hyvinvointialue tai kunta, jossa ehdokas on ehdolla
 • ehdokkaan vaalikampanjan kulut yhteensä ja kulujen erittely
 • ehdokkaan vaalikampanjan rahoitus yhteensä ja rahoituksen erittely
 • muut ilmoitusvelvollisen tarpeelliseksi katsomat tiedot vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.

Ilmoitusvelvollinen vastaa ilmoituksensa sisällöstä. Ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava kampanjatiliotteella tai vastaavalla tavalla sellaisia ilmoitusta täydentäviä tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen ilmoituksen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisessa.

Kampanja-aika

Vaalien kampanja-aika alkaa 6 kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy 2 viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Aluevaalit 2022

 • kampanja-aika 23.7.2021-6.2.2022
 • vaalipäivä 23.1.2022

Kuntavaalit 2021

 • kampanja-aika 13.12.2020–27.6.2021
 • vaalipäivä 13.6.2021

Ehdokkaan tukiryhmä

Laissa ei määritellä erikseen ehdokkaan tukiryhmää, mutta ilmaisulla "ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö" katetaan kaikki ne henkilöryhmät, jotka toimivat ja osallistuvat vaalikampanjan toteuttamiseen. Merkitystä ei ole sillä, missä muodossa ryhmä toimii. Tukiryhmä voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys.

Ehdokkaan tukiryhmäksi tai muuksi vastaavaksi yhteisöksi lasketaan ainoastaan ryhmä, joka tukee vain kyseistä ehdokasta. Yhteisö, joka tukee useita eri ehdokkaita, ei ole laissa tarkoitettu tukiryhmä tai muu vastaava yhteisö.

Ilmaisu "ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö" ei tarkoita puolueiden rekisteröityjä yhdistyksiä. Jos yhteisö on virallisessa suhteessa puolueeseen, se ei ole laissa tarkoitettu tukiryhmä tai muu vastaava yhteisö. Tämä rajaus on tarpeen siitä huolimatta, että esimerkiksi puolueen paikallisosasto voi käytännössä toimia vaalikampanjassa samalla tavalla kuin yksittäisen ehdokkaan henkilökohtainen tukiryhmä. Vaikka puoluejärjestö olisi pieni, sen toiminta tähtää yleensä myös muuhunkin kuin yksittäisen ehdokkaan tukemiseen.

Tukijana ehdokkaan oma yritys tai puoliso

Ehdokkaan omistama yritys voi tukea ehdokkaan kampanjaa. Jos ehdokas ottaa vastaan tukea omalta yritykseltään, tuki katsotaan tueksi kyseiseltä yritykseltä ja ehdokkaan tulee ilmoittaa siitä vaalirahoitusilmoituksessa.

Osakeyhtiöt ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, eikä osakkeenomistuksella ole vaalirahoituksen kannalta tässä merkitystä.

Jos ehdokas saa puolisoltaan suoran rahalahjan, jolla katetaan vaalikampanjan kuluja, hänen tulee ilmoittaa rahalahja vaalirahoitusilmoituksessa. Rahalahja ilmoitetaan vaalirahoitusilmoituslomakkeen kohdassa tuki yksityishenkilöiltä.

Mainoksen maksajan nimi tulee ilmoittaa mainoksessa

Vaalikampanjaan kuuluvasta tai vaalikampanjan tukemiseksi julkaistusta maksullisesta mainoksesta tulee käydä ilmi, kuka mainoksen on maksanut. Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön on huolehdittava siitä, että mainoksen maksajan nimi ilmoitetaan mainoksessa.

Jos mainoksen maksaja on yksityishenkilö, hänen nimensä saa kuitenkin julkistaa vain hänen nimenomaisella suostumuksellaan, mikäli hänen maksamansa mainoksen arvo on

 • kuntavaaleissa pienempi kuin 800 euroa
 • eduskuntavaaleissa, aluevaaleissa, europarlamenttivaaleissa tai presidentinvaalissa pienempi kuin 1 500 euroa.

Yhteisilmoittelu

Yhteisilmoittelulla tarkoitetaan ilmoittelua, jossa

 • ilmoituksessa esitellään useita ehdokkaita,
 • ilmoittelu kohdistuu tasapuolisesti ehdokkaisiin ja
 • ilmoittelu ei ole ehdokkaan määräysvallassa.

Yhteisilmoittelu rajataan pääsääntöisesti ehdokkaan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Rajaus koskee kaikkea puolueen, myös paikallisjärjestön, ilmoittelua, joissa kaikki tai ainakin useat ehdokkaat olisivat tasapuolisesti mukana eli esimerkiksi ulkomainoksia ja lehti-ilmoituksia. Ehdokkaan osallistuminen puolueen yhteisilmoitteluun ei tuo äänestäjälle lisätietoa ehdokkaan sidonnaisuuksista.

Rajanveto ehdokkaan henkilökohtaisen kampanjan ja puolueen kampanjan välillä ei yhteisilmoittelun osalta ole aina yksiselitteinen. Puolueen ja muiden ulkopuolisten tahojen yhteisilmoittelu on periaatteessa mahdollista jyvittää kaikkien ehdokkaiden kesken, mutta sitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Ehdokas voi halutessaan vapaaehtoisesti antaa tietoja myös yhteisilmoittelusta vaalirahoitusilmoituksessa.

Kun selvitetään, kuuluuko ilmoitus ehdokkaan kampanjaa, on arvioitava, onko ilmoittelu ollut ehdokkaan itsensä määräysvallassa. Yleistyksenä voidaan todeta, että jos ehdokas ei ole itse voinut vaikutta ilmoitteluun, ei yhteisilmoitusta lueta ehdokkaan henkilökohtaiseen kampanjaan eikä ilmoitus siten ole ehdokkaan ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Tilanne olisi sama puolueen nais- ja nuorisojärjestöjen ilmoittelun osalta niissä tilanteissa, joissa järjestö on maksanut ilmoituksen kaikkien jäsentensä puolesta. Näitä ei luettaisi ehdokkaan henkilökohtaiseksi kampanjaksi.

Sen sijaan, jos ehdokas saa puolueelta tai puolueyhdistykseltä tukea henkilökohtaiseen ilmoitteluunsa, on kyseessä puolueelta tai puolueyhdistykseltä saatu ilmoitusvelvollisuuden alainen tuki. Jos ehdokas kuitenkin osallistuu yhteisilmoittelun kustannuksiin esimerkiksi maksamalla ehdokasmaksua, voi ehdokas ilmoittaa maksun kampanjakulunaan. Samoja periaatteita sovelletaan myös muiden ulkopuolisten tahojen (kuten ammattiliittojen ja muiden kansalaisjärjestöjen) yhteisilmoitteluun, joka kohdistuu useisiin ehdokkaisiin.

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 11.10.2021