Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Millaista tukea vaalikampanjassa voi ottaa vastaan

Millaista tukea vaalikampanjassa voi ottaa vastaan

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta asettaa rajoituksia siihen, millaista tukea ehdokas tai häntä tukevat tahot voivat ottaa vastaan. Laki rajoittaa esimerkiksi sitä, keneltä tukea saa ottaa vastaan ja kuinka paljon tukea saa ottaa vastaan samalta tukijalta. Laki myös kieltää ottamasta vastaan tukea tietyiltä tahoilta.

Tukija on voitava tunnistaa

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö eivät saa vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei voida selvittää. Tukea saa kuitenkin ottaa vastaan tavanomaisesta keräystoiminnasta. Tavanomaisella keräystoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi pienimuotoista tuotemyyntiä tai varainkeruuta.

Jotta tuen voitaisiin katsoa olevan peräisin tavanomaisesta keräystoiminnasta, yksittäisen tukisuorituksen arvo ei saisi olla lähelläkään erikseen ilmoitettavan tuen alarajoja. Jos esimerkiksi rahankeräykseen sisältyy merkittäviä yksityisiä lahjoituksia, on nämä yksityiset lahjoitukset ilmoitettava erikseen. Yksityisiä lahjoituksia koskevat ilmoitukset on tehtävä, jos tukijan antaman tuen arvo on vähintään

 • 1 500 euroa eduskuntavaaleissa, aluevaaleissa, europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa
 • 800 euroa kuntavaaleissa.

Tuen enimmäismäärä samalta tukijalta

Samalta tukijalta saa ottaa vastaan vain tietyn määrän tukea. Samalta tukijalta saaduksi tueksi lasketaan tältä sekä suoraan että välillisesti saatu tuki.

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö saa vastaanottaa samalta tukijalta korkeintaan

 • 3 000 euroa kuntavaaleissa
 • 6 000 euroa eduskuntavaaleissa ja aluevaaleissa
 • 10 000 euroa europarlamenttivaaleissa.

Presidentinvaalissa vastaavaa tukikattoa ei ole.

Puolueelta tai puolueyhdistykseltä saa kuitenkin ottaa vastaan tukea myös tätä enemmän, mikäli tuki ei sisällä mainittua rahamäärää enempää muulta tukijalta välitettävää tukea.

Ulkomaisen tuen vastaanottaminen

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö saavat ottaa vastaan ulkomaista tukea vain yksityishenkilöiltä sekä sellaisilta kansainvälisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä, jotka edustavat ehdokkaan aatesuuntaa.

Tuki valtiolta, hyvinvointialueelta, kunnalta ja muilta julkisoikeudellisilta toimijoilta

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö eivät saa vastaanottaa tukea valtiolta, hyvinvointialueelta, hyvinvointiyhtymältä, kunnalta, kuntayhtymältä, valtion, hyvinvointialueen tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä eivätkä valtion, hyvinvointialueen tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. Tämä kielto ei kuitenkaan koske tavanomaista vieraanvaraisuutta, kuten esimerkiksi kahvitarjoilua.

Julkisoikeudelliset yhdistykset, laitokset ja säätiöt ovat lailla tai asetuksella erityistä tarkoitusta varten järjestettyjä ja niillä on toimivaltaa julkisen vallan käyttöön tai lainsäädännössä määriteltyjä julkisia tehtäviä.

Julkisoikeudellisia yhdistyksiä, laitoksia ja säätiöitä ovat esimerkiksi:

 • Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos
 • uittoyhdistykset ja tiekunnat
 • metsänhoitoyhdistykset ja metsäkeskukset
 • riistanhoitoyhdistykset ja riistanhoitopiirit
 • Suomen riistakeskus
 • kalastuskunnat ja kalastusalueet
 • paliskunnat ja Paliskuntain yhdistys
 • saamelaiskäräjät
 • kauppakamarit ja Keskuskauppakamari
 • Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus, liikennevahinkolautakunta
 • Suomen Asianajajaliitto
 • Veikkaus Oy
 • evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä seurakunnat
 • yliopistot ja korkeakoulut
 • ylioppilaskunnat
 • Kuntien takauskeskus
 • Kuntien eläkevakuutus
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Suomen Punainen Risti
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 26.8.2021