Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Usein kysyttyä / Vaalirahoitukseen liittyvät kysymykset

Usein kysyttyjä kysymyksiä, vaalirahoituslaki

En tullut valituksi enkä varasijalle (ilmoitusvelvolliseksi). Voinko silti tehdä vaalirahoitusilmoituksen tarkastusvirastolle?

Vaalirahoituslain mukaan valitun ja vaalien tulosta vahvistettaessa varajäseneksi määrätyn tulee tehdä ja toimittaa vaalirahoitusilmoitus valtiontalouden tarkastusvirastolle. Heidän ilmoituksensa sisällytetään vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriin ja ne myös julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Muut eivät ole vaalirahoituslain perusteella ilmoitusvelvollisia eikä tarkastusvirasto voi muiden toimittamia vaalirahoitusilmoituksia myöskään sisällyttää ilmoitusrekisteriin.

Mitkä kulut katsotaan ajallisesti kampanjakuluiksi?

Vaalikampanjan toteuttamisesta kampanja-aikana aiheutuneina kuluina pidetään kaikkia vaaleihin toiminnallisesti kohdistuvia kuluja. Kampanja-aikana pidetään aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen aiheutuneita kuluja riippumatta siitä milloin nämä maksetaan.

Maksuajankohdan siirtäminen kampanja-ajan ulkopuolelle ei siten vapauta ilmoitusvelvollisuudesta. Sen sijaan kampanjan toteuttamisesta aiheutuneena ei pidetä sellaisia kuluja, joita ehdokkaalle olisi aiheutunut ilman vaalejakin, esimerkiksi puolueen jäsenmaksut.

Pitääkö ilmoittaa jos toinen osapuoli on maksanut ehdokkaan puolesta kulun?

Keskeistä on se, onko ehdokkaalla määräysvaltaa aiheutuneeseen kuluun. Ehdokkaan tulisi esimerkiksi ilmoittaa hänen puolestaan maksetun lehtimainoksen arvo vastaanottamanaan tukena, jos mainoksen tarkoituksena on vain ehdokkaan vaalikampanjan tukeminen. Ehdokas voi tällöin ilmoittaa myös puolesta maksetun mainoksen kuluna vaalirahoitusilmoituksessaan. Näin tuki ja kulut vastaavat toisiaan.

Onko normaalista yhteydenpidosta äänestäjiin aiheutuvat kulut kampanja-aikana ilmoitettava vaalirahoitusilmoituksessa?

Vaalikampanjoinniksi ei lasketa esimerkiksi yhteydenpitoa äänestäjiin kampanja-ajan ulkopuolella, vaikka sen tarkoituksena usein onkin uudelleenvalinnan edistäminen. Sen sijaan kampanja-aikana järjestetyt tilaisuudet katsotaan lähtökohtaisesti vaalikampanjoinniksi.

Ehdokkaalla voi kuitenkin olla myös sellaista toimintaa, joka ei liity vaaleihin vaikka se ajoittuisikin kampanja-ajalle, kuten osallistuminen erilaisiin seminaareihin ja puhetilaisuuksiin, maakuntamatkat ja muu vastaava toiminta.

Myös ehdokkaan toiminta muualla kuin omassa vaalipiirissä voi aiheuttaa tulkintaongelmia. Erityisesti puolueen johto ja ministerit osallistuvat vaalitilaisuuksiin ympäri maata edistääkseen puolueensa näkyvyyttä.

Sellaista toimintaa, joka ei suoranaisesti liity omaan ehdokkuuteen, ei pidetä laissa tarkoitettuna ehdokkaan vaalikampanjointina.

Milloin vaalimainoksen maksajan nimi ilmoitetaan ja kuka sen ilmoittaa?

Sekä puoluelaki että ehdokkaan vaalirahoituksesta annettu laki sisältävät säännöksen, jonka mukaan vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi maksajan nimi. Ehdokkaan vaalirahoitusta koskevan lain mukaan maksajasta ilmoittaminen on ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön vastuulla. Yksityishenkilön nimeä ei kuitenkaan saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on kunnallisvaaleissa alle 800 euroa taikka eduskuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa tai presidentinvaalissa alle 1 500 euroa.

Rajoitusten on tarkoitus suojata suhteellisen pienen lahjoituksen antaneiden yksityisyyttä. Siksi tällaisen yksityishenkilön henkilöllisyyttä ei perustuslakivaliokunnan mielestä saa paljastaa myöskään vaalimainontaa koskevan säännöksen nojalla (PeVM 3/2010 vp).

Vaalirahoituslain osalta yksittäisen ehdokkaan vaalimainoksen osalta perustuslakivaliokunta on pitänyt riittävänä, että jos ehdokas itse maksaa mainoksen, siitä selvästi ilmenee ehdokkaan nimi.

Valtiontalouden tarkastusviraston laissa säädettyihin tehtäviin ei kuulu sen valvominen, että vaalikampanjaan kuuluvasta mainoksesta ilmenee maksajan nimi. Tarkastusviraston lakisääteisiin tehtäviin ei myöskään kuulu tarkempien ohjeiden antaminen mainoksen maksajan ilmoittamisvelvollisuuden ja sen toteutumista koskevan puolueen ja puolueyhdistyksen sekä ehdokkaan ja tämän tukiryhmän huolehtimisvelvollisuuden toteuttamisesta. Tästä syystä tarkastusvirasto ei anna eikä voikaan antaa tarkempia tulkintoja mainoksen maksajan ilmaisemisvelvollisuuden käytännön toteuttamisesta.

Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin todeta, että lainkohtaa tulkitaan lainsäädännön yleisten tulkintaperiaatteiden perusteella vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön yleisten tavoitteiden mukaisesti. Mainoksen maksajan nimen ilmoittamisvelvollisuus koskee vaalikampanjaan kuuluvaa ilmoittelua. Lainsäädännön tavoitteena oli avoimuuden lisääminen ja sen varmistaminen, että äänestäjät ja yleisö voivat arvioida ehdokkaiden sidonnaisuuksia. Ehdokkaiden ja näiden tukiryhmien on siten osaltaan huolehdittava lain soveltamisesta siten, että avoimuus ja mahdollisuus arvioida sidonnaisuuksia toteutuu mahdollisimman hyvin ja poliittiseen toimintaan sopivalla tavalla. Vaalirahoituslainsäädäntö jättää tältä osin tarkemmat yksityiskohdat ehdokkaiden ja näiden tukiryhmien ratkaistavaksi poliittisissa käytännöissä.

Ehdokkaan tulee vaalirahoitusilmoituksessaan ilmoittaa hänen puolestaan maksetun vaalikampanjakulun arvo hänen vastaanottamanaan tukena, jos mainoksen tarkoituksena on vain ehdokkaan vaalikampanjan tukeminen.

Miten puolueen kampanjakulut huomioidaan vaalirahoitusilmoituksessa?

Rajanveto ehdokkaan henkilökohtaisen kampanjan ja puolueen kampanjan välillä ei erityisesti puolueen yhteisilmoittelun osalta ole aina yksiselitteinen.

Vaikka puolueen ja muiden ulkopuolisten tahojen yhteisilmoittelu olisikin periaatteessa mahdollista jyvittää kaikkien ehdokkaiden kesken, sitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena.

Ehdokkaan osallistuminen puolueen yhteisilmoitteluun ei tuo äänestäjälle lisätietoa ehdokkaan sidonnaisuuksista. Yhteisilmoittelu on tarkoitettu rajattavaksi ehdokkaan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle ja se koskisi kaikkea puolueen, myös paikallisjärjestön, ilmoittelua, esimerkiksi ulkomainoksia ja lehti-ilmoituksia, joissa kaikki tai ainakin useat ehdokkaat olisivat tasapuolisesti mukana. Tilanne on sama myös puolueen nais- ja nuorisojärjestöjen ilmoittelun osalta niissä tilanteissa, joissa järjestö on maksanut ilmoituksen kaikkien jäsentensä puolesta. Näitä ei lueta ehdokkaan henkilökohtaiseksi kampanjaksi.

Sen sijaan, jos ehdokas saa puoluejärjestöltään tukea henkilökohtaiseen ilmoitteluunsa, on kyseessä puolueelta saatu ilmoitusvelvollisuuden alainen tuki. Jos ehdokas kuitenkin osallistuu yhteisilmoittelun kustannuksiin esimerkiksi maksamallaan ehdokasmaksulla, voi hän ilmoittaa maksun kampanjakulunaan. Samoja periaatteita sovellettaisiin myös muiden ulkopuolisten tahojen kuten ammattiliittojen ja muiden kansalaisjärjestöjen, kauppakamarien ja muiden vastaavien yhteisöjen yhteisilmoitteluun, joka kohdistuu useisiin ehdokkaisiin.

Milloin kerätty rahoitus ilmoitetaan vaalirahoituksena? Entä jos osa vaaleihin saadusta rahoituksesta jää käyttämättä?

Rahoituksen hankkiminen voi tapahtua milloin tahansa. Käytännössä kuitenkin vaalikausi asettaa rajansa vaalien rahoitukselle. Vaalirahoituksella tarkoitetaan tulossa olevien seuraavien vaalien rahoitusta.

Jos vaaleissa hankitusta rahoituksesta jää osa käyttämättä, siirtyy se ehdokkaan omiin varoihin käytettäväksi seuraavissa vaaleissa taikka tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön varallisuuteen käytettäväksi ehdokkaan tukena seuraavissa vaaleissa.

Mitä pidetään ehdokkaan tukiryhmänä?

Tukiryhmien entistä suurempi pysyvyys on pyritty huomioimaan ilmaisulla "ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö". Aiempi määritelmä ei vastannut tilannetta, jossa ehdokkaalla on vaaleista toiseen toimiva tukiryhmä.

Lainkohdan muotoilu ei edellytä, että ryhmä on nimenomaisesti kyseisen ehdokkaan tukemiseksi perustettu, vaan sen toiminta on ratkaisevaa. Muuhun tarkoitukseen perustetusta ryhmästä voi tulla ehdokkaan tukiryhmä kyseisissä vaaleissa.

Laissa ei määritellä erikseen ehdokkaan tukiryhmää, mutta ilmaisulla tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö katetaan kaikki ne henkilöryhmät, jotka toimivat ehdokkaan ympärillä vaalikampanjan toteuttamiseksi. Merkitystä ei siten ole sillä, missä muodossa ryhmä toimii. Tukiryhmä voi olla niin rekisteröity kuin rekisteröimätönkin yhdistys. Edellytyksenä kuitenkin on, että ryhmä tukee ainoastaan kyseistä ehdokasta. Yhteisö, joka tukee useita eri ehdokkaita, ei ole laissa tarkoitettu tukiryhmä tai muu vastaava yhteisö.

Ilmaisu "ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö" ei tarkoita puolueiden rekisteröityjä yhdistyksiä. Jos kyseessä oleva yhteisö on virallisessa suhteessa puolueeseen, se ei ole tässä tarkoitettu tukiryhmä tai muu vastaava yhteisö. Rajaus on tarpeen siitä huolimatta, että esimerkiksi puolueen paikallisosasto voi tosiasiallisesti toimia vaaleissa kuten yksittäisen ehdokkaan henkilökohtainen tukiryhmä. Pienenkään puoluejärjestön tarkoituksena lienee harvoin ainoana toimintamuotonaan tukea yksittäistä ehdokasta.

Mitä tarkoittaa muuna kuin rahana saatu tuki?

Tuen määritelmä sisältää rahallisen tuen lisäksi rahassa mitattavissa olevan, mutta muussa muodossa saadun tuen. Ehdokas voi saada merkittävääkin hyötyä erilaisista palveluista. Kaikki rahassa mitattavissa oleva tuki arvioidaan rahamääräisenä käypään arvoonsa ja sisällytetään ilmoituksiin. Tällaista tukea voivat olla esimerkiksi sanomalehtien antama ilmainen ilmoitustila tai yritysten omilla toimialoillaan tarjoamat ilmaispalvelut, esimerkiksi nettisivujen ammattimainen suunnittelu tai muun kampanjamateriaalin kuten julisteiden ja esitteiden tuottaminen. Nämä tulee arvioida rahalliseen arvoonsa ja ilmoittaa tukena.

Sen sijaan erilaiset lehtien ja muiden yritysten antamat yleiset paljousalennukset tulisi katsoa tavanomaisiksi ilmaispalveluiksi eikä niitä tarvitse sisällyttää ilmoituksiin. Jos ehdokkaan tukija maksaa ilmoituksen tai muun ehdokkaalta laskutettavan kulun tämän puolesta, tulee tämä sisällyttää ilmoitukseen tukena, jos ehdokkaalla on ollut määräysvaltaa kulun syntymiseen.

Mikä on jälki-ilmoitus?

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi eduskuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa, on ilmoitusvelvollisen toimitettava valtiontalouden tarkastusvirastolle tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1 500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy.

Ilmoitus tulee tehdä laina-aikana. Ilmoitusta ei siten tarvitse enää tehdä, kun laina on tullut kokonaan maksetuksi.

Mitä tarkoitetaan tavanomaisella talkootyöllä?

Peruste tavanomaisen talkootyön ja tavanomaisten ilmaispalvelujen rajaamiseen ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on käytännöllinen. Talkootyötä ja erilaisia ilmaispalveluita kuten alennuksia olisi hyvin vaikea arvottaa eivätkä ehdokkaiden ilmoitukset siten olisi yhteismitallisia, jos tällaiset arviot edellytettäisiin ilmoituksessa tehtäviksi. Lisäksi on syytä ottaa huomioon talkootyön muuttunut luonne. Asiantuntemus korostuu nykyään kampanjoissa käytettyä aikaa enemmän. Useilla ehdokkailla on tukiryhmässään ihmisiä, jotka taittavat esitteitä ja päivittävät nettisivuja.

Tavanomainen talkootyö on vapaaehtoista, palkatonta työtä, jota henkilö tekee ehdokkaan hyväksi esimerkiksi osana tukiryhmää. Työ katsotaan talkootyöksi, vaikka kyseessä olisi alan ammattilainen, niin kauan kuin työstä ei makseta palkkaa. Jos joku muu kuin ehdokas maksaa ammattilaisen palkan siltä ajalta kun hän toimii kampanjassa, kyseessä ei ole talkootyö vaan kyseisen rahoittajan ehdokkaalle antama tuki.

Ainoastaan luonnollinen henkilö voisi tehdä talkootyötä. Siten yritysten antamat maksuttomat – kuten palvelut banderollien kiinnittäminen ovat aina tukea ehdokkaan kampanjaan.

Mitä tarkoitetaan vaalirahoituksen bruttomääräisellä ilmoittamisella?

Vaalirahoitusta koskevat tiedot ilmoitetaan bruttomääräisinä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ilmoitukseen sisällytetään suoritukset kokonaisuudessaan, niin vaalirahoitus kuin vaalikampanjan kulutkin. Bruttomääräinen ilmoittaminen tukee avoimuutta. Nettoilmoittamisessa jäisi paljon tärkeää tietoa saamatta ehdokkaan vastaanottamasta tuesta.

Mitä tarkoitetaan tavanomaisella keräystoiminnalla? Pitääkö kaikki lahjoittajat ilmoittaa?

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö eivät saa vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei voida selvittää. Tämä ei kuitenkaan koske tavanomaisesta keräystoiminnasta saatavaa tukea. Tavanomaisella keräystoiminnalla tarkoitetaan pienimuotoista tuotemyyntiä tai varainkeruuta.

Ollakseen tavanomaista keräystoimintaa, yksittäiset tukisuoritukset eivät saisi olla suuruudeltaan lähelläkään erikseen ilmoitettavan tuen alarajoja. Jos esimerkiksi rahankeräykseen sisältyy merkittäviä yksityisiä lahjoituksia, on ne ilmoitettava yksittäisen erikseen ilmoitettavan tuen mukaisia ilmoitusrajoja noudattaen.

Onko ehdokkaan mahdollista kerätä itse vaalirahoitusta sosiaalisen median tai kotisivujen kautta ilman rahankeräyslupaa?

Kysymys keräyksen lainmukaisuudesta riippuu siitä, kerätäänkö rahaa yksityisenä henkilönä vai yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhdistyksen nimissä. Rahankeräyslain (255/2006) 5§:n 4 momentin mukaan yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhdistyksen ja puolueyhdistyksen ei tarvitse hakea lupaa vaalikampanja-aikana järjestämäänsä rahankeräykseen vaalikampanjan kustannusten kattamiseksi. Rahankeräyslain poikkeus rahankeräyksen luvanvaraisuudesta koskee kuitenkin vain yhdistyksen toimesta tapahtuvaa keräämistä, ei yksittäisen ehdokkaan toimeenpanemaa keräystä. Toisin sanoen, ehdokas itse ei voi järjestää rahankeräystä ellei hänellä ole rahankeräyslupaa.

On tärkeää kääntyä kulloinkin toimivaltaisen viranomaisen puoleen, jotta ohjeistus pätee myös kyseisen viranomaisen valvontakäytännössä. Rahankeräyslakiin liittyvissä asioissa toimivaltainen ja neuvontavelvollinen viranomainen on Poliisihallitus.

Tietoa rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä yhdistyksistä on saatavilla muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Mitä on ilmoitettava, jos yksittäinen tuki ylittää laissa määritellyn raja-arvon?

Raja-arvon ylittävän tukisuorituksen antaja tulee yksilöidä ilmoituksessa ilmoittamalla tukijan nimi. Säännös koskee niin yksityishenkilöitä, yrityksiä, puoluetta, puolueyhdistyksiä kuin muita tahojakin.

Säännös on vähimmäissäännös siten, että ainakin laissa määritetyn rajan ylittävät tukisuoritukset on ilmoitettava erikseen. Ehdokasta ei sen sijaan estettäisi ilmoittamasta erikseen myös tätä pienempiä suorituksia. Ainoana poikkeuksena on kielto ilmoittaa yksityishenkilön nimeä ilman tämän nimenomaista suostumusta, jos hänen antamansa tuki jää alle vaalikohtaisen erikseen ilmoitettavan tuen euromäärän.

Miten vaalilehden tuotot ja kulut ilmoitetaan?

Käytännössä voi kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa tukijan saama vastike ei liity suoraan ehdokkaalle aiheutuneisiin kuluihin. Tämä olisi tilanne esimerkiksi vaalilehden osalta. Ehdokkaalle aiheutuu kuluja vaalilehden painattamisesta, mutta lehti on jo sinällään kampanjointia. Se ei siis palvele pelkästään varainhankintaa, vaikka siihen myytävä ilmoitustila olisikin ehdokkaalle tärkeä tulonlähde. Samoin olisi käytännössä mahdotonta arvioida yksittäisen tukijan ostaman mainoksen suhdetta lehdestä aiheutuneisiin kuluihin, koska lehden tuottoa tai tappiota ei ole sidottu mihinkään kiinteään arvoon. Tuen nettomääräinen laskeminen ei siten tule kyseeseen vaalilehden osalta vaan ehdokkaan tulee ilmoittaa kaikki mainostulonsa bruttomääräisinä yhdessä, ja erikseen ne tuet ja tukijat, joiden maksamat mainokset ylittävät erikseen ilmoitettavan tuen rajan. Lisäksi ehdokkaan tulee ilmoittaa myös kaikki varainhankinnan kulunsa.

Voiko vaaleja koskevan vaalirahoitusilmoituksen tehdä ilmoitusvelvollisen sijaan joku muu henkilö, esimerkiksi vaalipäällikkö tai kampanjan taloudesta vastannut henkilö

Velvollisuus antaa ilmoitus vaalirahoituksestaan kohdistuu vaaleissa henkilökohtaisesti vaalissa valituksi tulleeseen tai varasijalle määrättyyn henkilöön. Ilmoitusvelvollinen vastaa henkilökohtaisesti antamistaan tiedoista.

Vaalirahoituksen sähköinen ilmoitusjärjestelmä ei mahdollista muiden henkilöiden kuin ilmoitusvelvollisten kirjautumista järjestelmään. Vaalirahoitusilmoitusta ei siis voi tehdä kukaan muu kuin ilmoitusvelvollinen itse.

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävään liittyvät mahdolliset selvitykset?

Velvollisuus antaa lisätietoja ja selvityksiä koskee vain ilmoitusvelvollista. Säännös ei oikeuta valtiontalouden tarkastusvirastoa vaatimaan selvityksiä kolmansilta tahoilta. Velvollisuudella antaa tietoja pyydettäessä viitataan valtiontalouden tarkastusviraston 10 §:n perusteella suorittamaan valvontaan. Valtiontalouden tarkastusviraston 10 §:ssä tarkoitettujen valvontatehtävien päätyttyä päättyisi myös ilmoitusvelvollisen velvollisuus lisätietojen ja selvitysten toimittamiseen. Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa saamistaan ilmoituksista ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnassa eduskunnalle vaalikohtaisen kertomuksen kahdeksan kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Koska ilmoitusvelvollisten tulee jättää ilmoituksensa kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta, jää tarkastusvirastolle kuusi kuukautta valvonnan suorittamiseen. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät kyseisissä vaaleissa päättyvät tarkastusviraston eduskunnalle antamaan kertomukseen.

Milloin vaalirahoitusilmoituksesta voidaan asettaa uhkasakko?

Laissa säädetään valtiontalouden tarkastusviraston mahdollisuudesta tehostaa kehotustaan uhkasakolla niissä tilanteissa, joissa ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee ilmoitusta vaalirahoituksesta tai ilmoitus havaittaisiin olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheelliseksi tai puutteelliseksi. Ilmoitusvelvollinen voidaan velvoittaa sakon uhalla tekemään ilmoitus taikka korjaamaan virhe tai puute. Sakon uhka koskee siis ainoastaan ilmoituksen laiminlyöntiä kokonaan tai sellaista virheellisyyttä tai puutteellisuutta, joka on ilmeinen ja koskee ilmoitusta sen olennaisilta kohdilta. Uhkasakon asettamisen edellytyksenä on lisäksi, että ilmoitusvelvollista on kehotettu tekemään ilmoitus.

Mikä on ennakkoilmoitus? Kohdistetaanko siihen valvontaa?

Äänestäjillä tulisi olla käytettävissään tietoa ehdokkaiden vaalirahoituksesta jo äänestyspäätöstä tehdessään. Sen takia on säädetty vapaaehtoisesta ennakkoilmoituksesta. Ehdokkaan on usein mahdotonta tietää kampanjansa aikana toteutuvia tuloja ja menoja tarkalleen ennakolta. Ilmoitus tehdään toimittamalla valtiontalouden tarkastusvirastolle ennen vaalipäivää ennakkoilmoitus, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ehdokas voi sisällyttää ennakkoilmoitukseen lisäksi tiedot esimerkiksi jo toteutuneesta rahoituksesta tai sitoutumisestaan puolueiden sopimaan vapaaehtoiseen kampanjakattoon. Ennakkoilmoituksen voi toimittaa aikaisintaan ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentinvaalin ehdokasluettelon laatimisen jälkeen eli 31 päivää ennen vaaleja, jolloin ehdokkaan asema virallisena ehdokkaana on varmistunut. Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävästä julkistaa ennakkoilmoitukset viipymättä samaan tapaan kuin varsinaiset ilmoitukset. Ennakkoilmoituksiin ei kohdisteta valvontaa.

Onko kampanjatili pakollinen?

Vaalirahoituslain näkökulmasta ns. kampanjatili ei ole pakollinen.

On kuitenkin hyvä huomioida, että vaalirahoituslain 8 § 3 momentin mukaan ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava kampanjatiliotteella tai muulla vastaavalla tavalla sellaisia vaalirahoitusilmoitusta täydentäviä tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen ilmoituksen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisessa.

Voiko ehdokkaan omistama osakeyhtiö antaa vaalitukea ehdokkaan kampanjalle?

Kyllä voi. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain näkökulmasta tämä katsottaisiin tueksi kyseiseltä osakeyhtiöltä ja siitä tulee ilmoittaa vaalirahoitusilmoituksessa. Osakeyhtiöt ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä eikä osakkeenomistuksella ole vaalirahoituksen kannalta tässä merkitystä. On kuitenkin syytä huomioida, että verolainsäädännön ja verotuspäätösten osalta toimivaltainen viranomainen on Verohallinto. On tärkeää kääntyä kulloinkin toimivaltaisen viranomaisen puoleen, jotta ohjeistus pätee myös kyseisen viranomaisen valvontakäytännössä.

Mitä ovat julkisoikeudelliset yhdistykset, laitokset tai säätiöt, joilta tukea ei saa vastaanottaa?

Puoluelain 8 b § 4 momentin mukaan puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö eivät saa vastaanottaa tukea valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä eivätkä kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla valtion tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. Näitä ovat mm. valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ja kunnan tai kuntien yhteiset sähkö- ja vesiyhtiöt. Kielto ei kuitenkaan koske toimitilojen käyttöä tai tavanomaista vieraanvaraisuutta. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 4 § 4 momentti on olennaiselta osin saman sisältöinen. Laissa ehdokkaan vaalirahoituksesta ei kuitenkaan mahdollisteta em. yhteisöjen toimitilojen käyttöä.

Julkisoikeudelliset yhdistykset, laitokset ja säätiöt ovat lailla tai asetuksella erityistä tarkoitusta varten järjestettyjä ja niillä on toimivaltaa julkisen vallan käyttöön tai lainsäädännössä määriteltyjä julkisia tehtäviä.

Julkisoikeudellisia yhdistyksiä, laitoksia ja säätiöitä ovat hallituksen esityksen (6/2010 vp) ja oikeuskirjallisuuden (Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet 2008; Tarasti, Lauri: Vaaliehdokkaiden ja puolueiden rahoitusopas 2010) mukaan esimerkiksi ainakin:

Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, uittoyhdistykset, tiekunnat, metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskukset, riistanhoitoyhdistykset, riistanhoitopiirit, Metsästäjäin keskusjärjestö, kalastus-kunnat, kalastusalueet, paliskunnat, Paliskuntain yhdistys, saamelaiskäräjät, kauppakamarit, Keskuskauppakamari, Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus, liikennevahinkolautakunta, Suomen Asianajajaliitto, Raha-automaattiyhdistys, evankelis-luterilainen ja Suomen ortodoksinen kirkko, seurakunnat, yliopistot ja korkeakoulut, ylioppilaskunnat, Kuntien takauskeskus, Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, Kuntien eläkevakuutus, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Suomen Punainen Risti, Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Onko puolisolta saatu rahalahja kampanjaan tukea?

Avioliittolain (234/1929) 34 §:n mukaan se omaisuus, mikä puolisolla on avioliittoon mennessään, kuuluu edelleen hänelle. Niin ikään on hänen omaisuuttaan, mitä hän avioliiton aikana saa.

Kun kyseessä on suora rahalahjoitus puolisolle, puolison vaalikampanjan kulujen kattamiseen antama rahalahja tulkittaisiin vaalikampanjan rahoitukseksi. Vaalirahoitusilmoituslomakkeella tämä tulisi ilmoittaa kohdassa tuki yksityishenkilöiltä.

Julkaistu: 7.12.2010  Päivitetty: 15.3.2019