Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Hae tietoa ilmoituksista / Tietoaineistot

Tietoaineistot

Tällä sivulla julkaistaan ajantasaisten ilmoitusten tiedot csv-muodossa.

Tiedostojen merkistö on UTF-8 ja erotinmerkkinä on puolipiste. Mikäli ilmoittaja on käyttänyt puolipistettä tekstikentissä, aiheutuu tästä myös tietojen siirtymistä vääriin sarakkeisiin. Mikäli avaat tiedoston suoraan taulukkolaskentaohjelmalla ja esim. ä, ö ja å eivät näy oikein, niin tallenna tiedosto ensin levylle ja avaa se taulukkolaskentaohjelman tuontitoiminnon avulla.

Tiedot julkaistaan yleisessä tietoverkossa puoluelain (10/2010) 9 f §:n mukaisesti. Vaikka tiedot ovat yleisesti saatavilla, niiden muuta keräämistä, tallettamista ja käsittelyä voivat koskea Euroopan parlamentin ja neuvoston luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta antaman asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) säännökset. Tiedot voivat olla näissä säädöksissä tarkoitettuja henkilötietoja, jolloin niiden käsittelyssä on noudatettava edellä mainittuja säädöksiä, ja niistä voi muodostua säädöksissä tarkoitettu rekisteri. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen säädösten mukaisesta käsittelystä sekä henkilötietoja koskevien säädösten asianmukaisesta noudattamisesta. Lisätietoja ja ohjeita tietosuojasta löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 Päivitetty: 27.6.2019